برخی با چمدان دستی ، برخی دیگر با دستبند پرواز می کنند

در 7 آوریل 2021 ، مردم دوباره از فرودگاه شونفلد در برلین به افغانستان اخراج شدند. پیش از این در Rotes Rathaus در برلین تظاهراتی علیه این سیاست برگزار شد. همکار ما وحید در آنجا بود و با کاوه اسپارتاک از انجمن YAAR که فعال و متعهد به کمک به…

ادامه خواندن برخی با چمدان دستی ، برخی دیگر با دستبند پرواز می کنند