صحبتهای یک گزارشگر افغان در مورد وضعیت کرونا در افغانستان

یک گزارشگر افغان به نام خانم خاطره که اکنون ساکن افغانستان هستند با ما در مورد ویروس کرونا و شیوع آن در این کشور صحبت کرد. ایشان همچنین در مورد مشکلات مردم و کمبود امکانات پزشکی و دسته و پنجه نرم کردن مردم با این مشکلات صحبت کرد.

صحبتهای یک گزارشگر افغان در مورد وضعیت کرونا در افغانستان
Topics
International
وسوم
Corona
Afghanistan
Covid 19