مشکلات روانی همزمان با ویروس کرونا

در این مصاحبه در مورد مشکلات روانی صحبت خواهیم کرد که شهروندان همزنان با ویروس کرونا با آن روبرو هستند. خواهیم شنید که چه راهکارهایی برای مقابله با این مشکلات وجود دارند. این مصاحبه با دکتر سمیرا بارگزای صورت گرفته است.

Corona weltweit
Topics
International
برچسب‌ها
Corona
Covid 19
Afghanistan
Psychologische Probleme