!از ما حمایت و پشتیبانی کن

برای اینکه بتوانیم با هم ملاقات و سازماندهی کنیم، به پول احتیاج داریم. بدین دلیل، ازهر گونه اهدائیه یکباره و .

.یا دائم شما، خوشحال می‌شویم.

Bankverbindung: Radio Dreyeckland, IBAN: DE36680900000009349308  BIC: GENODE61FR1, Subject: Colourful Voices

و یا از طریق نیروی انسانی شما، زنان و مردان - با ترجمه، کمک های تکنیکی، آشپزی، با اینکه ماشین .

شخصی خود را به دیگران قرض دهی و یا از این طریق اینکه آشناهایت را به بازی گذاری و ایده هایت را. برای ما

بنویس، ما با کمال میل شما را در بخش توزیع کننده خود قرار میدهیم و زمانی که احتیاج به شما باشد ما شما را مطلع

.میکنیم